Space Lab Talk: The Human being springs from Lava for Life on Earth.

De Mens komt uit Lava voor Leven op Aarde.

 
 

Systeem Munchausen by proxy

Persoon is beschadigd geraakt in Aangeboren deel van Hersenvloeistof.

Persoon voelt dit wel, maar weet ht slechts ten dele.

Persoon voelt dat er IETS FOUT zit in Lichaaopgevom; dat er Monster in Lichaam woont.


Persoon kan niet op Eigen Initiatief praten over verschil tussen Aangeboren en Aangeleerd gedrag.

Persoon wil niet praten over verschil tussen Aangeboren en Aangeleerd gedrag, omdat dit alle zekerheden & referentiekaders 'doet schudden'.

Het Lichaam komt in een Storm terecht; dit kan MbP - patient / dader niet zelfstandig beredeneren.

Het Lichaam gaat zich gedragen als een beschadigde Baby: huilen - piepen - schreeuwen - paniek - sadisme - macht aftasten ... enz...

Leren als Peuter: MvP patient / dader gaat zich gedragen als zeer jong kind... en moet ook worden 'opgevoed / aangesproken op het Intelligentie niveau van een baby of peuter'.

MbP - patient / dader kan alleen 'slecht gedrag stoppen'.... als deze persoon wordt 'gerepareerd = alle het Aangeboren gedrag scheiden van Aangeleerd gedrag.Systeem-denken in relatie tot MbP - patient / dader

Evolutie van Beschaving voor het stoppen van Evolutie van Sadisme.


Beschaving:

Munschausen by Proxy patient draait op Verkeerd Aangeleerd Gedrag.

Kan dit niet op Eigen Initiatief stoppen / kan zichzelf niet zonder dwang genezen.


Wat is er Fout gegaan tijdens Baby-jaren?

Baby mag geen mens zijn , met Eigen DNA hersenvloeistof voor Eigen Leven.
Baby mag niet 'leven' = geen Aangeboren Gedrag ontdekken, zonder straf.
Baby mag niet huilen - slapen - eten - wassen - samenleven met medemens - spelen - stilte eisen - geluid willen - kruipen - wandelen - leren - slim zijn.


Baby verdringt Aangeboren Intuïtie en wordt dwangmatig & obsessief agressief.Protest gedrag Munschausen by Proxy kind

Kind zet zichzelf intuïtief af tegen Dader, maar gehoorzaamt Dader ook.

Kind maakt wel onderscheid tussen Goede & Slechte mensen, maar kan zichzelf niet uitdrukken 'in gewone Mensen -taal '.
Kind verwaarloosd lichaam: eten - wassen - spelen.
Uit protest & wanhoop.
Uit protest is ook 'Vies willen zijn' = om Dader weg te duwen.

Wanhoop is de Mens die Goed is voor Kind.... pesten... met als doel: "ik leg uit dat ik wordt gepest door Dader'.

Kind gaat Aangeleerd gedrag botvieren op Goed Rolmodel.

Kind wil weten van Goed Rolmodel 'hoe hij / zij zich moet verdedigen tegen MbP - Dader'.

Kind kan wel onderscheid maken tussen Goede en Slechte mensen, maar kan niet socialiseren ... voor Meer Goede Relaties ... en Minder Slechte Relaties.

Kind moet door Goed rolmodel 'continue worden gerepareerd' = Baby / Peuter gedrag voordoen en naspelen.Baby groeit in Evolutie van Sadisme.

Peuter denkt dat Sadisme een 'normale communicatie is'.


Peuter wordt heen - en - weer gegooid tussen 'ziek gemaakt worden en genezen worden'.

Kind heeft Stockholm-syndrome.

Kind kan zich niet loskoppelen van Dader; ook niet als Goed Rolmodel zeer sterke genezende persoon is.


Kind moet Therapeut voor Zichzelf zijn, maar kan dit niet door gebrek aan Levenservaring.


Medemens denkt vaak dat kind Lui is .... of saboteert.
Kind kan niet uitleggen 'dat hij / zij zichzelf niet kan repareren... voor het uitvoeren van de Normen in de Samenleving'.

Kind kan 'langzaam leren'... en wil vaak ook "Met Rust worden gelaten'.

Kind moet Aangeleerd Sadisme .... analyseren binnen de Samenleving.

Zonder 'hulp', omdat omgeving vaak niet weet Op Welke Wijze het Lichaam van Kind wordt beschadigd. Wanneer - onder welke omstandigheden - met welk Volwassen Sadisme.


Kind groeit nu tot 'College Sadist voor de Volwassen MbP-dader'.
Sadisme op het Lichaam van Baby - Kind onder MbP

Het systeem voor Gezond Groeien is gebroken / beschadigd.

Verstoorde Lichaams functies.

Gedwongen Volwassen gedrag : vechten - moorden - sex - slecht leerproces als norm... enz.

Groepsvorming met Slechte Rolmodellen.

Groepsgedrag perfectioneren in Sadisme = sterk voelen.

Groepsgedrag voor folteren & moorden = onschendbaarheids gevoel.

Slopen, om aan te tonen 'HOE zwaar gesloopt een Kind zich voelt'.

Genezing saboteren met Sloop-gedrag in alle verschijningsvormen.


Groot Probleem:

Kind sloopt om uit te leggen ' DAT het fout gaat met het verschil tussen Aangeboren en Aangeleerd gedrag '.

Hierin hebben Volwassenen met een 'Goed Leven' vaak geen zin in.

Zij willen geen gesloopte Kids repareren... en zeker niet in Evolutie van Sadisme.Het is een Groot probleem voor Baby - Kind dat een Goed Rolmodel...

niet wil helpen genezen in Evolutie van Sadisme.

Hierdoor verliest Kind vertrouwen in Mensheid.

Goed en Slecht worden CHAOS. Gestuurd door Eigen Sloop-gedrag.

Personen die niet Slopen, keren zich van CHAOS-brenger af.


Probleem:

Je veroorzaakt nu - als Persoon die wel Goed Rolmodel kan geven, maar hierin geen zin heeft - Evolutie van Munschausen by Proxy Cultuur.


MbP dader kan alleen 'genezen ' als deze wordt losgekoppeld van Groep.
Vaak kan dit niet ... omdat Stockholm-sydrome altijd blijft bestaan.


 

https://psycholoog.nl/blogs/munchausen-by-proxy/

 

Politiek & macht 2024 = Munschausen by Proxy Daders besturen Planeet Aade.

 

freepik vector

 
 
 
 

De Mens bestaat uit Lava Particles.

Grid onder DNA pakhuis.

Modulen stapelen zich op.

De Ziel kijkt naar Vaders Levenspad ; Hoge Bomen in Wind zijn een indicator voor de zwaarte van het Leven.

Ziel kijkt ook naar Grid bouwkunst van Moeders ; ordenen - schoonmaak - Particle communicatie vaardigheid voor Evolutie op Aarde.

Voorafgaand aan de Baby-makerij, overleggen SpaceLab & Ziel over het komende Leven op Aarde.

Welke kwaliteit van Leven wil Mens hebben; voor welke Rol in het Universum?

Zon voor Gezondheid.

Wind om te kunnen lopen.

Regen voor Afkoeling & Lachen.

Vuur voor Overleven of Sterven.

Drinkwater voor Totale Evolutie.

Bouwproject De Grid-lopers start nu... voor een Leven van 100 jaar op Planeet Aarde.

Grid-lopers gaan van Module naar Module in hun bestaan.

Volgorde is bepaald door Spacekrachten.

Lichamelijke gewaarwoording = wegenkaart.

Elementen duwen je voort.

Wind duwt je als een Shovel; daar moet je zijn voor je Goede Toekomst.

Zon laad je op; pauzeren en starten aan de Spacetaak.

Regen; de perfecte spiegel tussen Nut en Nutteloosheid.

Vuur; je geweldadige vijanden staan voor je. Even categoriseren. Te veel brandend kool in Lichaam vijand, kan nooit worden afgekoeld.

Lava golft.

DVD-systeem en Innerlijke TV worden aangemaakt.

Kalender ingebouwd.

Zendmast naar God staat 'aan'. Nu nog Luistervaardigheid ontwikkelen.

Het Mensenlichaam ontwaakt; is geboren op Aarde.

Kijkt om zich heen en voelt het pad. Buitenwereld.

Waaruit bestaat Baby?

DarkMatter of DarkLight?

Astroide? Of , is het een Ster?

Gas... Fletse personen.

Geluk; je doet het goed.

Hoofdpijn; je leeft vanuit de verkeerde DVD en wil op de verkeerde locatie een Spacetaak volbrengen voor verkeerde doelen.

Seks; met welk Lava-deel in medemens?

Natuur is de Beste GRID reparateur ooit...

Zelf-liefde is er voor zorgen dat Grid zo goed mogelijk van kwaliteit blijft voor de groei van de Kalmerende ZEN-taken in het Universum. 
 

The Human being consists of Lava Particles.

Grid under DNA warehouse.

Modes do pile up.

The Soul observes Fathers' Lifetime roadmap; High Trees in Wind are an indicator for the load Life will bring.

Soul also observes the Art of Construction on Mothers' Grid ; ranking - cleaning - Particle communication skills for Evolution on Earth.

Before the Baby-makery starts, SpaceLab & Soul do deliberate about the next Life on Earth.

Which quality of Life will Human have; for which Role in the Universe?

Sun for Health.

Wind for being able to walk.

Rain for Cooling down & Laughs.

Fire for Survival or Dying.

Drinkingwater for Total Evolution.

Building project The Grid-walkers starts now... for a Life of 100 years on Planet Earth.

Grid-walkers go from Mode to Mode during their Excistence.

Ranking is determined by Spaceforces.

Bodily self-awareness = roadmap.

Element shovel you .

Wind pushes you as a Shovel; there you need to be for Good Future.

Sun is charging you; breaks & starts for Spaceduties.

Rain; the perfect mirror between Usefull and Useless.

Fire; your voilent enemies are standing in front of you. Now time to Categorise. Too many burning elements / coal in the Body of the Enemy, can never be cooled down.

Lava waves.

DVD-system and Inner TV are being put in place.

Calender plugged in.

Celltower towards God is switched 'on'. Now we design additional Listening-skills.

The Human body awakens; is born on Earth.

Looks around and senses the part. Outside world.

What does Baby consist of?

DarkMatter or DarkLight?

Astroïde? Of, is it a Star?

Gaz... Pale looking persons.

Happiness; you make needed choices.


Headache: you do live from the wrong DVD and want to complete a Spaceduty from the wrong location for the wrong Goals for Life.

Sex: with which Lava-part in fellow human?

Nature is the Best GRID mechanics ever...

Self-love is here to make sure the Grid is maintained to the best available quality for growth of Calming ZEN-tasks in the Universe.Spaceduties ahead of you

 
 
 

Innerlijke Horizon in elk mens.

Het Licht dat je naar Aarde brengt.

De kracht die je tot Mens maakt.

Geboorte.

Leven; evolutie in alle details.

Blokkade als wegwijzer voor Leer-momentje.

Chaos.

Terug naar de Kern van het Bestaan, in je Diepe Zelf.

Zoektocht naar Toekomst-voorspeller in je Eigen Lichaam. 

Inner Horizon in each human.

The Light that brings you to Earth.


The force that turns you into a Human being.

Birth.

Life; evolution in detail.

Blocking as roadsign for Learning-moment.

Chaos.

Back to the Centrepoint of Being, in your Deep Self.

Search for Future-bringer in your Own Body.

 

https://www.freepik.com

 
 
 

Hoe werken de Hersenen van Toekomst-voorspeller?

Compact EQ :

Op Eigen Grid staan en DNA pakhuis te openen voor LEZEN - Begrijpen - Anticiperen op komende problemen.

Probleem: Lees ik vandaag DNA...dat ik pas over 5 jaar gebruik voor het Allerdaagse leven .... dan... kijk ik in de Toekomst. Terwijl ik in de Toekomst kijk, kan ik vandaag niet naar Supermarkt gaan. Kan ik ook niet goed genoeg voor Mijn Lichaam vandaag zorgen. Ik heb bijvoorbeeld geen controle over hoeveelheid voedsel / kan niet veilig fietsen.


Wel / niet Toekomst voorspellen = Hoe belangrijk is die Toekomst?

Lichaam heeft EXTRA Energie nodig:

Wordt aangeleverd door God / Spacekrachten, die ook observeren wat je denkt ...en hiermee van plan bent.

Ik mag veel niet, maar niet alles Zien of Begrijpen.

Ik mag Mijzelf zien .... om betere keuzes te maken voor mijn handelen.

Ik kan alleen Mijn Eigen DNA leven, niet dat van een ander Mens.


How does the Brain of Future-bringer operate?

Compact EQ:

Standing on my Own GRID, I open my DNA warehouse.

For Reading - Understanding - Anticipating on coming problems.

Problem: Do I read DNA, which I will only use in 5 years time... I can't Live my Life today.

Can't go to Supermarket / can't be on my bike.

Yes, I can perform these acts, but My Health is at risk.


Yes / No predicting the Future = How significant will that Future Be ...?
Body needs EXTRA Energy, which will be supplied by GOD / Spacegforces; who also observe... so they know What I plan to undetake with me Own Thinking pattern.
I may SEE Myself...for making better choices for my actions.
I can only see My Own DNA in action, not that of Fellow Humans.Er staat een Toolbox - Particle tussen

het Moment van in Slaapvallen en het Starten van Dromen.


There is a Tool-box Particle in between

the Moment for falling Asleep ... and.... the Start of Dreaming.